fbpx

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Myszkowie

"Aby w życiu coś osiągnąć, trzeba wolę, wiedzę i działanie złączyć w jedno"

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW

Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_2020-2021

 

Dziękujemy

W ramach akcji „Dzieciaki do rakiet” otrzymaliśmy sprzęt sportowy, dzięki któremu nasi uczniowie będą mogli nabywać umiejętności gry w tenisa ziemnego.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w pozytywne zakończenie tej akcji, w szczególności członkom Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 4 w Myszkowie.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLASY 8

Dokonano aktualizacji „Informatora o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021)”, znajdującego się na stronie RODN „WOM” w Częstochowie pod adresem https://womczest.edu.pl/wybieram-szkole/ w zakresie:

 • harmonogramu rekrutacji d szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021;
 • zasad przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacji prawnych;
 • przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS.

Konsultacje w szkole

 • Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.
 • Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 • Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 • Konsultacje będą się odbywać według harmonogramów ustalonych przez nauczycieli i wychowawców.

Proszę zapoznać się z procedurą:

ABC środków ostrożności w pandemii (1)

 

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjn

Od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, 
prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających 
orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, 
w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych 
do ich prawidłowego rozwoju.

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

 

Informacja dla rodziców dzieci oddziału przedszkolnego

W ubiegłym tygodniu Premier RP ogłosił, że od 6 maja przedszkola i żłobki mogą zostać otwarte. Decyzje pozostawił samorządom, jednak zasadnicze zdanie należy do rodziców.

Po wstępnym rozeznaniu zapotrzebowania na opiekę nad maluchami i za zgodą organu prowadzącego otwieramy oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej Nr 4 w Myszkowie od 13 maja 2020 r. Zgłoszenia dzieci do oddziału oraz odpowiedzi na nurtujące rodziców pytania prosimy kierować na adres mailowy szkoły: nauka4@interia.pl

Informacja dla rodziców

Informacja dla rodziców w związku z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Myszkowie

1. Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Myszkowie

2. Wzór zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego w okresie obowiązywania rozporządzenia MEN dotyczącego zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

3. Oświadczenie rodzica (wersja informacyjna)

oświadczenie

zgłoszenie dziecka

 

Informacja

Kliknij i pobierz
Prezentację 6 latki
Szczegółowe informacje
w Sekretariacie Szkoły

Zaproszenie do składania ofert